U komt in aanmerking voor een Wmo-vergoeding vanuit uw gemeente

Regelingen verschillen per gemeente

Als thuis wonen alleen mogelijk is met hulpmiddelen of aanpassingen

U wilt of moet langer thuis blijven wonen. Soms kan dat alleen dankzij bepaalde hulpmiddelen of met een aanpassing aan uw woning. Denk aan een handgreep in de douche, een verhoogd toilet of een traplift. Of u heeft hulpmiddelen nodig omdat u zich alleen zo in en om het huis kunt verplaatsen en omdat deelnemen aan de maatschappij anders niet mogelijk is. De ondersteuning bestaat in dit geval bijvoorbeeld uit een rolstoel op maat of een scootmobiel.

Hulpmiddelen vanuit de Wmo
Deze middelen heeft u voor langere tijd nodig. Hiervoor kunt u aankloppen bij uw gemeente. Als deze vindt dat u recht heeft op deze vorm van ondersteuning krijgt u deze hulpmiddelen vanuit de Wmo. De gemeente kan u wel om een eigen bijdrage vragen. Hoeveel dit is, is afhankelijk van uw privé situatie. Let wel: gemeenten vergoeden steeds minder op dit gebied, maar het is altijd de moeite waard om uw wens voor te leggen. 

Regeling verschilt per gemeente
Gemeenten bepalen zelf hoe ze de Wmo uitvoeren. Dit betekent dat regelingen die uw gemeente hanteert kunnen verschillen van die van andere gemeenten. De ene gemeente verstrekt dergelijke hulpmiddelen te leen, bij weer een ander wordt het hulpmiddel uw eigendom. Informeer hier goed naar bij uw gemeente. 

Uitzondering voor thuiswonenden met Wlz-indicatie

Er is een uitzondering voor thuiswonenden met een Wlz-indicatie. Dit zijn mensen die 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben. In dat geval krijgt u het hulpmiddel vergoed vanuit de Wet landurige zorg (Wlz). De uitvoerende instantie is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 

Terug naar het hoofdartikel