Algemene actievoorwaarden

promotionele kansspelen en prijsvragen

1. Algemeen, toepasselijkheid actievoorwaarden

1.1

Deze algemene actievoorwaarden promotionele kansspelen en prijsvragen (hierna: ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Espria Ledenvereniging (ook bekend onder de merknamen De ledenvereniging, Evean Ledenvereniging en Zorggroep Meander Ledenvereniging) (‘hierna: ‘de ledenvereniging’), eventueel in samenwerking met andere partijen, te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties (hierna: ‘Actie(s)’). Stichting Icare, waarvan de Ledenverenigingen een onderdeel zijn, is gevestigd te Meppel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41020244.

1.2

De Actievoorwaarden zijn te vinden op https://ledenvereniging.nl/actievoorwaarden.

1.3

Door deel te nemen aan een Actie accepteert de deelnemer de Actievoorwaarden. De ledenvereniging gaat niet in discussie over deze Actievoorwaarden.

1.4

In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de ledenvereniging. 

1.5

De ledenvereniging houdt zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 


2. Deelname en deelnemers

2.1

Bij de Actie vermeldt de ledenvereniging op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen de deelnemers kunnen winnen en of er aanvullende voorwaarden gelden.

2.2

Deelname aan Acties staat open voor inwoners van Nederland.

2.3

Medewerkers van de ledenvereniging en/of derde partijen waarmee de ledenvereniging samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende Actie en de uit te keren prijzen, zijn van deelname uitgesloten, tenzij anders aangegeven.

2.4

Deelnemers zijn verplicht om zich persoonlijk in te schrijven. Een deelnemer kan slechts eenmaal meedoen per Actie, tenzij anders aangegeven.

2.5

Eventuele kosten voor deelname vermeldt de ledenvereniging bij de aankondiging van de Actie.

2.6

Deelnemers onder de 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders/wettelijke vertegenwoordiger om deel te mogen nemen aan Actie(s). De ledenvereniging is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren. Als blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan de ledenvereniging ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

2.7

De ledenvereniging heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.8

De ledenvereniging heeft het recht om een deelnemer van een Actie uit te sluiten als blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.9

Iedere winnaar verklaart zich door deelname akkoord mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door de ledenvereniging dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. De ledenvereniging is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

2.10

Mocht aan deelname aan de Actie inzending van materiaal (foto, video, tekst of ander werk) verbonden zijn dan verklaart deelnemer:

  • bevoegd te zijn, mede namens de geportretteerde(n) dit materiaal in te zenden en (auteurs-) rechthebbende te zijn op dit materiaal dan wel de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendoms- en portretrechten die betrekking hebben op het ingezonden materiaal; en
  • mede namens de geportretteerde(n) aan de ledenvereniging onvoorwaardelijk een niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de inzending (foto, video of ander werk) te verstrekken. Dit gebruiksrecht houdt onder meer in dat de ledenvereniging de inzending in al dan niet gewijzigde vorm mag exploiteren in de breedste zin van het woord, openbaar mag maken en/of mag overdragen aan derden. De deelnemer doet jegens de ledenvereniging afstand van alle persoonlijkheidsrechten op de inzending, voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.

 


3. Bepaling en bekendmaking winnaars

3.1

De ledenvereniging geeft bij de Actie aan hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

3.2

De winnaar(s) van de Actie wordt/worden door een onpartijdige persoon aangewezen. Bij prijsvragen waaraan een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury.

3.3

Nadat de uitslag bekend is, stelt de ledenvereniging de prijswinnaars daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken na beëindiging van de Actie, persoonlijk op de hoogte. Als de ledenvereniging een winnaar niet kan bereiken, wijst de ledenvereniging een volgende winnaar aan. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs.

3.4

Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de ledenvereniging toestemming om hem/haar eventueel met initialen, achternaam en woonplaats op de betreffende website of social media bekend te maken.

3.5

De ledenvereniging gaat niet in discussie over de uitslag van de Acties.

 


4. Prijzen

4.1

De ledenvereniging geeft bij de Actie aan hoeveel en welke prijzen worden weggegeven.

4.2

De ledenvereniging vermeldt de prijzen in de Actie in het betreffende communicatiekanaal.

4.3

Per deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts één prijs per Actie uitgekeerd.

4.4

Iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar.

4.5

De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs.

4.6

De ledenvereniging stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. De ledenvereniging is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

4.7

Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen moet worden betaald, komt voor rekening van de ledenvereniging, tenzij anders vermeld.

4.8

Binnen enkele weken na de bekendmaking van de uitslag van de Actie worden de prijzen door de ledenvereniging aan de winnaars verzonden of overhandigd.

 


5. Gegevens en privacy

5.1

De ledenvereniging gebruikt de gegevens van de deelnemers onder meer voor de organisatie van de Actie en voor de toezending van de prijzen.

5.2

Meer informatie over het beleid van de ledenvereniging in verband met persoonsgegevens is te vinden in de Privacyverklaring.

 


6. Wijziging/beëindiging Actie, Actievoorwaarden en technische voorzieningen

6.1

De ledenvereniging behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.

6.2

De ledenvereniging kan te allen tijde deze algemene Actievoorwaarden wijzigen. Daarom wordt aangeraden deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

6.3

De ledenvereniging garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s), socialmediapagina’s of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de ledenvereniging aan het beheer van haar websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Acties deel te nemen.

 


7. Contact en klachten

7.1

Voor vragen of opmerkingen over de Actievoorwaarden of Acties kan telefonisch contact opgenomen worden met de ledenvereniging via telefoonnummer 088 - 383 20 00 of e-mailadres service@ledenvereniging.nl

7.2

Eventuele klachten of bezwaren in verband met een Actie kan de deelnemer binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan de ledenvereniging kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan service@ledenvereniging.nl of per brief aan Ledenvereniging t.a.v. Service Center, Postbus 40130, 8004 DC Zwolle, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. 

7.3

De ledenvereniging neemt binnen 30 dagen een correct ingediende klacht in behandeling en contact op met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

 


8. Aansprakelijkheid

8.1

De ledenvereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. De ledenvereniging is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer of verlies van dergelijke gegevens.

8.2

Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de deelnemer niet aan de ledenvereniging worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de ledenvereniging in het leven roepen. 

8.3

De ledenvereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden waaronder social media op haar website of andere technische faciliteiten. 

8.4

De ledenvereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

 


9. Toepasselijk recht

9.1

Op deze Actievoorwaarden en de betreffende Acties is Nederlands recht van toepassing.

9.2

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze Actievoorwaarden en betreffende Actie(s) worden door de ledenvereniging voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

 


Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur