Meepraten in de zorg

Hoe heeft u invloed op het beleid van een zorginstelling?
Krijgt u voor langere tijd zorg? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een huis voor mensen met een beperking? Of in een andere zorginstelling? Dan wilt u misschien wel invloed hebben op wat de instelling voor u en de andere patiënten en cliënten doet. Dat kan via een inspraakorgaan zoals de cliëntenraad, Wmo-raad, participatieraad of ledenraad. De mogelijkheden op een rij.

Waarom is meepraten belangrijk?

Door mee te praten met een zorgorganisatie komt u op voor de belangen van de patiënten en cliënten. Dat doet u door het beleid van de zorgorganisatie te beoordelen. Vindt u dat de plannen en ideeën goed zijn voor de patiënten en cliënten? En dat het geld goed wordt besteed? Ook voor de zorgorganisatie zelf is het belangrijk om te weten hoe de cliënten hierover denken: zo kan zij haar beleid beter afstemmen op haar patiënten en cliënten.

Heeft u een familielid die in een zorginstelling woont of thuis langdurige zorg krijgt? Ook dan kunt u meepraten over het beleid van de instelling.

Hoe kunt u meepraten?

Meepraten in zorginstelling: cliëntenraad

De meeste zorginstellingen hebben een cliëntenraad. Zo’n raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. Dat doet de raad door regelmatig te overleggen met de directie en het bestuur van de zorginstelling. Ook kan de cliëntenraad adviezen geven en onderzoeken instellen. De directie en het bestuur moeten rekening houden met de adviezen van de cliëntenraad.
Alle instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten (Wmcz). Het gaat om instellingen zoals:

  • Ziekenhuizen
  • Psychiatrische ziekenhuizen
  • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  • Instellingen voor mensen met een beperking
  • Verpleeghuizen en verzorgingshuizen
  • Instellingen die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Als een instelling onderdeel is van een overkoepelende organisatie, dan moet er ook een centrale cliëntenraad zijn.

Meepraten met gemeente: Wmo-raad

Krijgt u zorg van de gemeente, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Dan kunt u invloed uitoefenen via de Wmo-raad. Deze commissie verzamelt signalen en klachten over de Wmo en bepreekt die met de gemeente. Ook geeft de Wmo-raad advies over de hoofdlijnen van het Wmo-beleid. Dat gebeurt wanneer de gemeente het beleid voorbereidt en daarover besluit. De Wmo-raad adviseert over vragen als:

  • Waar gaat het beleid over?
  • Voor wie is het beleid belangrijk?
  • Wat zijn de gevolgen van het beleid?

Participatieraad

In sommige gemeenten is er een participatieraad in plaats van een Wmo-raad. Zo'n participatieraad houdt zich niet alleen met het Wmo-beleid bezig maar ook met beleid op het gebied van de Jeugdwet en Participatiewet.

Meepraten met zorgverzekeraar: ledenraad

Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u als klant invloed uitoefenen via een ledenraad. Vaak heeft de ledenraad de bevoegdheden van de algemene ledenvergadering. In dat geval kan de ledenraad niet alleen meepraten en adviseren, maar ook meebeslissen.
Hoe de inspraak van klanten precies is geregeld, verschilt per verzekeraar. Alle zorgverzekeraars moeten de verzekerden een 'redelijke mate van invloed' geven. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.
Kijk op de website van uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de ledenraad.